Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, nadzór pedagogiczny i zmiany prawne w oświacie

W nowym rozporządzeniu dotyczącym doskonalenia nauczycieli uwzględniono zmienione regulacje prawne co do tych właśnie placówek zawarte w przepisach art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe. Zobowiązuje ono publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do posiadania akredytacji, a jeśli placówki te są dopiero co utworzone, to do wstępnej akredytacji. Rozporządzenie uwzględnia też regulacje zawarte w przepisach art. 70a ust. 4–6 ustawy Karta Nauczyciela, a także w przepisach art. 8 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Należy tu wspomnieć także o przepisach art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 321 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i przepisów art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe, w którym mowa o zadaniach i kompetencjach kuratora oświaty.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem