Program konferencji.
BLOK PRAWNO-FINANSOWY
PANEL I  
 
DOUTRZYMANIE PRACOWNIKA JAKO JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ W PRACY DYREKTORÓW OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
Podczas rozmowy z psycholog Marią Rotkiel, poruszymy tematykę dotyczącą m.in..:
 • psychologicznego spojrzenia na błędy rekrutacyjne – podpowiemy co powinno stanowić dla rekrutujących „sygnał ostrzegawczy”, jak zbadać czy pracownik faktycznie zostanie u nas na dłużej?
 • na co jeszcze, oprócz kwalifikacji zawodowych, warto zwracać uwagę przy zatrudnianiu, jak sprawdzić kompetencje komunikacyjne i osobiste pracownika, by mieć pewność, że sprawdzi się w wymagającej pracy edukacyjno-wychowawczej i w kontaktach z rodzicami?
 • co, oprócz motywacji finansowej może wpłynąć realnie na poziom zadowolenia nauczycieli? Jak zatrzymać najlepszych?
 • sposoby na inwestowanie w już posiadaną kadrę, jej rozwój i zadowolenie jako antidotum na ciągłe pozyskiwanie nowego pracownika – jakie kroki warto podjąć na drodze budowania relacji i pozytywnej atmosfery w pracy?
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
PANEL II  
 
DOTACJE PRAWIDŁOWO WYDATKOWANE I DOKUMENTOWANE W ROKU 2022/2023.
Jak nie popełniać błędów w świetle oceny prawidłowości wydatkowania dotacji.
Wyposażymy Państwa w sprawdzone rozwiązania z zakresu tworzenia dokumentacji m.in. administracyjno-organizacyjnej i pedagogiczno-dydaktycznej, istotne w świetle oceny prawidłowości wydatkowania dotacji. Przedstawimy zasady prawidłowego dokumentowania wydatków ponoszonych z dotacji i zakres przechowywanych dokumentów kosztowych.
 • CASE STUDY: Aktualizacja katalogu wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji z uwzględnieniem spornych i najczęściej kwestionowanych przykładów i podstaw prawnych
 • CZĘŚĆ FINANSOWA: Jakie stosować zapisy w dokumentacji administracyjno-organizacyjnej i pedagogiczno-dydaktycznej, by uzasadniać konkretne wydatki ponoszone z dotacji?
 • CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA: Jakie rachunki, faktury, potwierdzenia, certyfikaty czy atesty warto gromadzić, by uniknąć zarzutów o nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji?
 • CASE STUDY: Sprawdzone rozwiązania w zakresie opisywania dokumentów księgowych pozwalające uniknąć zakwestionowania wydatków ponoszonych z dotacji. Jak się bronić przed najczęstszymi zastrzeżeniami do sposobu dokumentowania wydatków z dotacji?
 • CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA: Jak długo i na mocy jakich przepisów należy dane dokumenty przechowywać w placówce – konsekwencje nieprawidłowości w tym zakresie i jak ich uniknąć?
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
PANEL III  
 
ZATRUDNIANIE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.
W nowym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach pojawili się pedagodzy specjalni. W tej części zaprezentujemy Państwu jakie przepisy regulują tworzenie tego nowego stanowiska, jaka jest rola pedagoga specjalnego w placówce oraz podzielimy się wskazówkami jak praktycznie wprowadzić nowego specjalistę do kadry.
 • CZĘŚĆ PRAWNA: Jakie zasady zatrudniania pedagogów specjalnych i nauczycieli specjalistów zostały zawarte w najnowszych zmianach przepisów? Omówimy jakie wymagania musi spełnić kandydat na pedagoga specjalnego już teraz, a jakie zmiany będą obowiązywały w późniejszych latach.
 • CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA: Na jakiej podstawie i w jakim wymiarze należy zatrudnić pedagoga specjalnego? Zaprezentujemy jakie zadania stawiane są przed pedagogiem specjalnym.
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: Podpowiemy jak powinna wyglądać jego współpraca z pozostałymi nauczycielami specjalistami w świetle znowelizowanych przepisów. Wskażemy praktyczne rozwiązania w zakresie indywidualizacji nauczania, wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA: Jaką dokumentację musi posiadać placówka w związku z powołaniem stanowiska pedagoga specjalnego – przykładowy wykaz obowiązków, arkusz zadań pedagoga specjalnego, zasady współpracy z innymi specjalistami szkolnymi.
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
PANEL IV  
 
ORGANIZACJA PRACY W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
Praktyczne rozwiązania w kontekście nowelizacji m.in. UoSO, KN.
W tej części, pokażemy Państwu, jak wdrożyć w życie zmiany prawne obowiązujące w nowym roku szkolnym, by zwiększyć efektywność pracy placówki oraz skutecznie realizować nadzór pedagogiczny i politykę oświatową państwa. Przedstawimy też praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji szkolnej, indywidualizacji nauczania.
 • CZĘŚĆ PRAWNA: Przegląd aktualnych przepisów prawa i zmian obowiązujących od 1 września 2022 r. w układzie tak było-tak jest. Zmiany w ramowych planach nauczania, zmiany w awansie zawodowym – co dotyczy przedszkoli i szkół niepublicznych i w jakim zakresie?
 • CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA: Jak efektywnie organizować pracę przedszkola i szkoły i elastycznie dostosowywać do pojawiających się zmian (z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i uczniów z Ukrainy)
 • CZĘŚĆ PRAWNA: Jak skutecznie realizować nadzór pedagogiczny i kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023? Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa. Kontrole przebiegu i efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego w przedszkolu i szkole. Jak przygotować, jak prowadzić i jak dokumentować?
 • CASE STUDY: Które działania wynikające z przepisów prawa są obowiązkowe, a co po prostu warto robić? Przykładowe plany działań do zastosowania w placówce niepublicznej. Praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji szkolnej.
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
PANEL V  
 
KONTROLA/AUDYT W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ.
Odprawa prawna i dokumentacyjna zapewniająca bezpieczne przejście procedur kontrolnych i odwoławczych.
W tej części przygotujemy Państwa na pomyślne przejście kontroli i audytu w kierowanej przez Państwa placówce oraz damy pewność co do własnych praw i obowiązków. W przypadku zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych pokażemy, jak je zgłaszać i jak formułować odwołanie.
 • CZĘŚĆ PRAWNA. Kto, na mocy jakich upoważnień i w jakich terminach może prowadzić kontrolę w placówce niepublicznej. Weryfikacja wiedzy prawnej i najnowszego orzecznictwa
 • Jak postępować na kolejnych etapach kontroli – prawa i obowiązki prowadzącego placówkę niepubliczną i organu kontrolującego
 • CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA: Przygotowanie dokumentacyjne do kontroli. Czego organ kontrolujący może, a czego nie ma prawa żądać? Jak prowadzić wymaganą dokumentację, by nie budzić zastrzeżeń kontroli?
 • CZĘŚĆ PRAWNA. Audyt ze strony izby administracji skarbowej. Na jakie żądania trzeba przygotować placówkę?
 • CZĘŚĆ PRAWNA. Postępowanie pokontrolne. Zasady zgłaszania zastrzeżeń do protokołu i zaleceń pokontrolnych, procedury trybu odwoławczego, nieprzekraczalne terminy, formułowanie uzasadnienia i możliwość udziału w postępowaniu.
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
BLOK MARKETINGOWY
PANEL VI  
 
BUDOWA MARKI PLACÓWKI, KTÓRA DAJE PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ.
Mała zmiana, duży efekt na przykładzie sieci Ashoka Changemaker School. Na co postawić w trudnych edukacyjnie czasach w placówkach niepublicznych?
Zainspirujemy Państwa do wprowadzenia w kierowanej przez siebie placówce rozwiązań, które poprawią dobrostan uczniów i nauczycieli oraz jakość świadczonych usług. Dzięki nim umocnią się relacje w Państwa placówce, a uczniowie i nauczyciele maksymalnie rozwiną swoje kompetencje.
 • CZĘŚĆ MENEDŻERSKA. O priorytetach, wizji i misji i ich roli w skutecznym zarządzaniu. Jak skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i takie, które nas totalnie zaskakują. Jak przekuć niepowodzenia i porażki w markę i rzetelną odpowiedź na wyzwania i zadania. Jak robić swoje i nie „odstraszać” innych od siebie, szkoły?
 • CASE STUDY. Szkoła kompetencji i dobrych relacji w obecnych realiach szkolnych. Jak budować kulturę organizacji sprzyjającą rozwojowi i rozbudzającą pasje oraz talenty uczniów i nauczycieli. Pokażemy skuteczne sposoby organizacji pracy oraz modelowania działania bez ingerencji w autonomię i poczucie bezpieczeństwa, które przekładają się na rozwój kompetencji i poprawę jakości świadczonych usług.
 • CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA: Jak w swoje placówce zorganizować przestrzeń sprzyjającą procesom uczenia się. Pod lupę weźmiemy przestrzeń społeczną, praktyczną, wirtualną. Jakie działania przełożą się na efekty edukacyjne i dobrostan uczniów oraz nauczycieli?
SESJA Q&A Z UDZIAŁEM PRELEGENTA
BLOK SPONSORSKI
PANEL VII  
 
ZACZNIJ NOWY ROK SZKOLNY Z BRITISH COUNCIL.
Aleksandra Gil z British Council opowie w kilku punktach jak rozpocząć współpracę z British Council, po co ją kontynuować, dlaczego warto się w nią angażować oraz jakie korzyści przyniesie ona nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.
WARSZTATY
WARSZTAT I
 
PLACÓWKA NIEPUBLICZNA VS. JST.
Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń w przypadku otrzymywania zaniżonych dotacji?
W czasie 2-godzinnych warsztatów, dedykowanych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, pokażemy Państwu, jak sprawdzić, czy otrzymują Państwo dotację w należnej wysokości, wspólnie przygotujemy wniosek do JST o informacje konieczne do obliczenia wysokości dotacji. Przećwiczymy stosowanie wzoru do obliczania kwoty dotacji po aktualizacji jej wysokości. Dowiedzą się też Państwo, co w sytuacji, gdy otrzymywana dotacja jest obliczona nieprawidłowo – jak krok po kroku dochodzić swoich roszczeń.
 • Jak sprawdzić w kilku krokach, czy otrzymywana dotacja została naliczona we właściwej wysokości? Do jakich przepisów prawa się odnosić? Jakie informacje pozyskiwać w tym celu z jednostki samorządu terytorialnego?
 • Właściwa interpretacja informacji z JST o tym, jakie wydatki wlicza do podstaw dotacji, a jakich nie uwzględnia
 • Pomijanie wydatków w placówkach publicznych, ustalanie poziomu wydatków na podstawie nieadekwatnych typów i rodzajów placówek, nieprawidłowości w obliczaniu liczby uczniów czy ustalaniu ich frekwencji i inne niezgodne z prawem praktyki JST zmierzające do zaniżenia dotacji, które trzeba znać, by się ich ustrzec
 • Jakie warunki i w jakich terminach należy spełniać w celu otrzymania dotacji na kolejny rok? W jaki sposób potwierdzać spełnianie określonych warunków, by mieć pewność przyznania dotacji we właściwej wysokości?
 • Październikowa aktualizacja kwoty dotacji – jakie są możliwe scenariusze zmiany wysokości dotacji? Od kiedy zgodnie z prawem następuje wypłata po zmianach?
 • Co w sytuacji pewności, że przyznana dotacja jest obliczona nieprawidłowo – postępowanie krok po kroku, by dochodzić swoich roszczeń
 • Droga sądowa w postępowaniu o odzyskanie należnych świadczeń – jakie obowiązują terminy i opłaty, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia? Jakie są możliwości czynnego udziału w postępowaniu?
 • Jak zidentyfikować i wykazać wysokość innych szkód poniesionych z tytułu niewłaściwie wypłaconej dotacji? Jak dochodzić ich rekompensaty?
 • Kiedy przedawnia się roszczenie, jak długo można dochodzić swoich praw i za jaki okres? Jak minimalizować straty w związku ze zbyt późnym dochodzeniem swoich roszczeń o niedopłacone dotacje?
CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA
 • ĆWICZENIE NR 1: Jak przygotować wniosek o informację publiczną?
 • ĆWICZENIE NR 2: Jakie mogą być wyjątki od reguły i jak uzasadnić w JST przekroczenie terminu złożenia oświadczenia, by zyskać szansę na uzyskanie dotacji?
 • ĆWICZENIE NR 3: Jak powinna być prawidłowo obliczona kwota dotacji po aktualizacji, zgodnie ze wzorem?
WARSZTAT II
 
DYREKTOR-LIDER ZMIANY.
Wskazówki, jak zarządzać zmianą, zaprosić do niej społeczność szkolną i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.
W czasie 2-godzinnych warsztatów pokażemy, jak wprowadzić konkretne zmiany, które pomogą podnieść rangę nowoczesnej placówki. Na warsztat pracy weźmiemy case study dotyczące rozwoju kompetencji u liderów w nawiązaniu do współczesnych realiów gospodarczych i oświatowych.
 • Jak wprowadzić zmiany, od czego zacząć i jak sprawić, aby wdrożenie zakończyło się sukcesem
 • Rola dyrektora-lidera w zakresie wprowadzanych zmian – na co uważać, jakich błędów nie popełniać
 • ĆWICZENIE – Praca na przykładach - czym jest planowanie i efektywne działanie w organizacji
 • Rozpiszemy proces tworzenia miejsca, które skutecznie dba o samopoczucie ucznia i stwarza mu warunki do jego kompleksowego rozwoju – krok po kroku
 • Co rozumiemy pod pojęciem dobrostanu jako standardu funkcjonowania szkoły - od autodiagnozy po wdrożenia
SESJA MENTORINGU
Placówka sprzyjająca uczeniu się – schodzimy do detalu, aby z udziałem prowadzącego każdy uczestnik warsztatu przekonał się, że może we własnej placówce stworzyć miejsce sprzyjające uczeniu się tworząc przestrzeń społeczną, praktyczną, wirtualną.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
(61) 66 55 774
 bok@forum-media.pl