Lider, przedsiębiorca, znawca prawa
– aktualne zadania dyrektora na miarę potrzeb
nowoczesnej niepublicznej placówki oświatowej

Temat I
Najnowsze zagadnienia z zakresu dotacji w placówkach niepublicznych – z uwzględnieniem regulacji związanych z epidemią COVID-19
Prelegent:
Beata Patoleta
 • Aktualizacja kwoty dotacji, w tym również wobec skutków pandemii – jakie obowiązują terminy i zasady pomniejszania i zwiększenia kwot? Jaki jest tryb kwestionowania przekazanych kwot? Jak wyglądają roszczenia o niedopłacone dotacje?
 • Rozliczanie wydatków finansowanych dotacją wobec wydatków finansowanych „Tarczą antykryzysową” – jak uniknąć podwójnego finansowania? Jakie są nowe limity wynagrodzenia?
 • Kontrola wydatkowania dotacji – jaką dokumentację należy okazać kontrolującym? Jakie obowiązują terminy i tryb odwołania od ustaleń kontroli?
Ważne!

Zagadnienia z pierwszego wykładu zostaną rozszerzone i w sposób praktyczny przećwiczone podczas warsztatów, które odbędą się po zakończeniu kongresu.
Warsztaty poprowadzi Pani Beata Patoleta.

Temat II
Nowa rzeczywistość prawna niepublicznych szkół i przedszkoli po wprowadzeniu szczególnych rozwiązań w związku z epidemią COVID-19
Prelegent:
Robert Kamionowski
 • Działania dyrektora w obszarze prawa pracy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji własnej placówki – przykłady rozwiązań najkorzystniejszych dla pracodawcy i pracowników.
 • Jakie regulacje finansowo-podatkowe mogą być zastosowane w niepublicznych placówkach oświatowych, by ograniczyć straty ekonomiczne wywołane epidemią?
 • Szczególne rozwiązania w zakresie dotacji na kształcenie specjalne oraz zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli i specjalistów – aktualne tendencje i orzecznictwo.
 • Czy samorządy mogą ograniczyć dotacje? Aktualne kierunki w dochodzeniu zaniżonych dotacji.
Temat III
Aktualizacja wiedzy prawnej – zadania dyrektorów szkół i przedszkoli niepublicznych po najnowszych zmianach przepisów
Prelegent:
Izabela Suckiel
 • Wokół prawa oświatowego, czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów prawa obowiązującego w oświacie w 2020 r.?
 • Nowe i zmienione zadania, obowiązki i kompetencje dyrektorów wynikające z przepisów prawa oświatowego i przepisów stosowanych we wszystkich obszarach organizacji i funkcjonowania jednostek oświatowych – praktyczne zestawienie w ujęciu BYŁO–JEST.
Temat IV
Dyrektor w roli odważnego lidera świadomie zarządzającego placówką w oparciu o zasoby i porozumienie
Prelegent:
dr Adriana Kloskowska
 • Co robić, by pracownicy tworzyli zespół, odczuwając, że tym, co ich łączy, są wspólne cele i podążanie jedną drogą w duchu tych samych wartości?
 • Jak zarządzać zespołem w czasie stabilizacji i w czasie kryzysu?
 • Co jest podstawą współpracy między ludźmi, a jakie są dysfunkcje pracy zespołowej?
 • Jakich liderów potrzebują placówki oświatowe, by rozwijać się zgodnie z potrzebami XXI wieku?
Temat V
Dokumentacja placówki niepublicznej – co być musi, a co być może?
Prelegent:
Anita Plumińska-Mieloch
 • Jak na podstawie wizji i misji szkoły przygotować plan pracy placówki niepublicznej?
 • Plan pracy placówki oparty o pasje i zalety nauczycieli, czyli jak wykorzystać narzędzia coachingowe do pracy z radą pedagogiczną?
 • Plan i ewaluacja pracy zespołu przedmiotowego w tabeli – z wykorzystaniem gotowych przykładów.
 • Ewaluacja pracy placówki na podstawie własnej praktyki dyrektorskiej, czyli… czy musimy robić ankiety?
 • W jaki sposób dyrektor może pokierować nauczycielską drogą rozwoju dzięki spersonalizowanej informacji zwrotnej?
Warsztaty dla dyrektorów placówek niepublicznych
Dotacje dla placówek niepublicznych – praktyczne rozszerzenie zagadnień z wykładu, ćwiczenia, case studies, Q&A
Prelegent:
Beata Patoleta
 • Zasady udzielania dotacji – jakie umiejętności pozwolą dyrektorowi na nadzorowanie działania urzędników w przypadku kwestionowania przekazanych kwot dotacji i dochodzenia roszczeń o niedopłacone dotacje?
 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jakie zmiany wprowadzono w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dotyczących placówek niesamorządowych?
 • Jak zweryfikować limit wynagrodzenia w zależności od liczby prowadzonych jednostek? Jakie są zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne? Jak tworzyć regulamin rozliczania?
 • W jaki sposób właściwie przygotować się do kontroli oraz działań następczych, w tym sporządzania odwołania – zapoznanie się z zasadami i terminami prowadzenia kontroli, rodzajem dokumentacji, jaka może być kontrolowana, sposobem przygotowania tej dokumentacji, terminami przedawnień.