PROGRAM KONFERENCJI.
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
  09:00 Rozpoczęcie Konferencji
WYKŁAD 1
Organizacja pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022 – praktyczne rozwiązania w kontekście obowiązujących przepisów prawa
Wykład poświęcony analizie zmian prawnych obowiązujących w nowym roku szkolnym i ich wpływie na pracę placówki. Prelegent wskaże, jak dostosować jej funkcjonowanie do zmian organizacyjnych, stale podnosząc jakość działań edukacyjnych.
 • Przegląd aktualnych przepisów prawa i zmian obowiązujących od 1 września 2021 roku. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę w placówce niepublicznej?
 • Jak efektywnie organizować pracę przedszkola i szkoły i elastycznie dostosowywać się do pojawiających się zmian (praca stacjonarna, zdalna, hybrydowa) Jak zwiększyć skuteczność działań projakościowych?
 • Które działania wynikające z przepisów prawa są obowiązkowe, a co po prostu warto robić? Przykładowe plany działań do zastosowania w placówce niepublicznej. Praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji szkolnej, indywidualizacji nauczania.
 • Jak skutecznie zaplanować i realizować nadzór pedagogiczny, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i wymagania państwa wobec przedszkoli i szkół?
WYKŁAD 2
Jak prawidłowo wydatkować dotacje i bezbłędnie dokumentować rozliczenia? Bezpieczne rozwiązania pozwalające uniknąć kontrowersji w razie kontroli – wskazówki przed końcem roku
Wytyczne dla beneficjentów dotacji, obejmujące m.in. najaktualniejszy katalog wydatków możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z JST i postępowanie z dokumentacją księgową. Przedstawione też będzie najnowsze orzecznictwo i stanowiska sądów.
 • Jaki obowiązuje obecnie katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji? Szczegółowa analiza spornych i najczęściej kwestionowanych przykładów ze wskazaniem aktualnych podstaw prawnych.
 • Sprawdzone rozwiązania w zakresie opisywania dokumentów księgowych pozwalające uniknąć zakwestionowania wydatków ponoszonych z dotacji – omówienie na przykładach.
 • Niekorzystny przebieg kontroli organu dotującego – jak się bronić za pomocą argumentów prawnych przed zawężaniem wykładni i powoływaniem na orzeczenia niedogodne dla placówki? Najnowsze praktyki jednostek samorządu i stanowiska sądów administracyjnych, które trzeba znać.
WYKŁAD SPECJALNY
Zasady prowadzenia kontroli w jednostkach oświatowych przez izbę administracji skarbowej
 • Kiedy i dlaczego izba administracji skarbowej prowadzi audyt w imieniu gminy?
 • Działania IAS w zakresie kontroli wydatków dotacyjnych, jak i pozadotacyjnych, a także sposobów gospodarowania w ogólności – jak przygotować swoją jednostkę oświatową, by bezpiecznie przejść procedurę kontrolną?
WYKŁAD 3
Sytuacje kryzysowe w układzie: dyrektor–rodzic–nauczyciel i jak skutecznie je rozwiązywać z korzyścią dla wszystkich stron i wizerunku placówki
Postępowanie dyrektora w obliczu najczęstszych sytuacji kryzysowych z udziałem rodziców i kadry pracowniczej placówki niepublicznej. Jak rozwiązywać konflikty, by nie narażać placówki na utratę dobrego wizerunku w mediach społecznościowych?
 • Jak zabezpieczyć wizerunek placówki niepublicznej w mediach społecznościowych, gdy w wyniku konfliktu z rodzicami wzrasta liczba negatywnych komentarzy w sieci?
 • Jak kompromisowo rozwiązywać sytuacje kryzysowe pomiędzy nauczycielami a rodzicami, by z jednej strony nie tracić kadry pracowniczej, a z drugiej nie narażać się na wypisywanie uczniów z placówki?
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki dyrektora wobec poszczególnych stron konfliktu? Jakie konsekwencje prawne może wyciągnąć dyrektor wobec pracownika za nieprawidłowości w postępowaniu wobec ucznia czy rodzica? Jakie przepisy chronią nauczyciela przed nadużyciami ze strony rodziców i uczniów?
 • Postępowanie dyrektora z trudnymi emocjami nauczycieli i rodziców w sytuacji konfliktów „o dobro dzieci” – sprawdzone praktyki na opanowanie frustracji i lęków obu stron. Przykłady komunikatów opartych na zasadzie wygrany–wygrany.
WYKŁAD 4
Czy technologie mogą współistnieć z relacjami? Jak wykorzystać w placówce doświadczenia okresu edukacji zdalnej, by stworzyć nowoczesną i bezpieczną przestrzeń do nauki i wychowania?
Prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla edukacji postcovidowej w trosce o dobrostan uczniów i przyjazną atmosferę w placówce, czyli jak zadbać o relacje, kształtować wewnętrzną motywację uczniów i bezpiecznie korzystać z technologii cyfrowych.
 • Edukacja w oparciu o relacje przez cały rok szkolny – praktyczne rozwiązania na stworzenie i utrzymanie dobrego klimatu i przyjaznego środowiska w placówce niepublicznej w warunkach pracy stacjonarnej i zdalnej.
 • Czy możliwe jest nauczanie bez przymusu, rywalizacji i kultury błędu? Wykorzystanie elementów psychologii pozytywnej do kształtowania wewnętrznej motywacji uczniów do nauki i pobudzania naturalnej ciekawości, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji.
 • Nowa rola technologii cyfrowych w edukacji postcovidowej – jak świadomie i odpowiedzialnie posługiwać się nimi w procesie nauczania i uczenia się, by efektywnie wykorzystać ich potencjał w rozwijaniu kreatywności uczniów i zminimalizować zagrożenia?
  16:00 Zakończenie Konferencji
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
 16:30 - 18:30
WARSZTAT
Przygotowanie do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji i działania następcze – krok po kroku
Certyfikowane warsztaty dla dyrektorów, skoncentrowane na przekazaniu maksimum praktycznej wiedzy i najnowszych wytycznych umożliwiających bezpieczne przejście kontroli i właściwe postępowanie w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć organu kontrolującego, pozwalające dotrzymać wszystkich procedur i terminów.
 • Uprawnienia organu kontrolującego, obowiązki po stronie dyrektora, najczęstsze nieprawidłowości – co i kiedy może podlegać kontroli? Jakie są niezbędne upoważnienia organu kontroli, jakie dopuszczalne żądania? Na co musi się przygotować dyrektor, by uniknąć sankcji za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli?
 • Dokumentacja pod kontrolą – w jaki sposób przygotować wymagane i zalecane dokumenty, by nie budziły zastrzeżeń organu kontrolującego? Aktualnie obowiązujące przepisy prawa, praktyka jednostek samorządu, stanowiska sądów administracyjnych.
 • Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków ponoszonych z dotacji – jak postępować, by rozliczenia przedstawiane w postępowaniu kontrolnym nie zostały zakwestionowane? Jakie są najczęstsze zastrzeżenia organu kontrolującego do sposobu dokumentowania wydatków poniesionych z dotacji i jak się przed nimi bronić?
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów dyrektor może zgodnie z prawem zgłaszać zastrzeżenia do treści protokołu?
 • Procedury odwoławcze i postępowanie administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie możliwości odwoławcze ma dyrektor? Jakie obowiązują go terminy i opłaty, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia? Jakie są uprawnienia dyrektora do czynnego udziału w postępowaniu, do składania dowodów i korekt?