Uczeń przedszkola niepublicznego z orzeczeniem a dotacja

Zgodnie z tezą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 r. (I SA/Bk 185/18) niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na każdego ucznia, a nie na ucznia, który został ujęty w systemie informacji oświatowej. Wysokość dotacji ma odpowiadać rzeczywistej liczbie uczniów. Jeżeli zatem liczba ta się zmieni (zwiększy) w ciągu roku, w tym zwiększy się liczba uczniów z orzeczeniem, to fakt ten powinien mieć natychmiastowe przełożenie na wysokość otrzymywanej dotacji.

W tej sprawie skarżąca prowadziła przedszkole niepubliczne i z tego tytułu otrzymywała należną dotację. Jeden z uczniów przedszkola uzyskał 12 grudnia 2017 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Skarżąca 5 stycznia 2018 r. złożyła miesięczną informację o liczbie uczniów w przedszkolu według wzoru ustalonego przez radę miejską. W informacji wskazano, że do przedszkola uczęszcza dwoje uczniów z autyzmem, w tym uczeń wspomniany wyżej. Przedszkole otrzymało przelew dotacji 9 stycznia 2018 r., jednak kwota wypłaconej dotacji nie zawierała dotacji na wspomniane dziecko niepełnosprawne.

Skarżąca, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne, powołując się na art. 47 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na czynność burmistrza miasta z tytułu niewypłacenia należnej dotacji w pełnej, należnej wysokości. Zdaniem skarżącej burmistrz naruszył art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych poprzez nieudzielenie dotacji za styczeń 2018 r. na dziecko niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkola skarżącej, któremu przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W odpowiedzi burmistrz wniósł o oddalenie skargi, wyjaśniając, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla wspomnianego ucznia zostało wydane 12 grudnia 2017 r., a zatem to dziecko nie zostało ujęte w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Tym samym skarżąca, osoba prowadząca przedszkole, nie mogła uwzględnić go w liczbie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaznaczył, że miasto otrzymało subwencję oświatową na rok 2018 na ośmioro dzieci niepełnosprawnych z autyzmem, w tym na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu. Dziecko to było wykazane w SIO według stanu na 30 września 2017 r. (z orzeczeniem z 12 września 2017 r.). W ocenie burmistrza w myśl art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na ucznia niepełnosprawnego, jeśli przewidziano na tego ucznia kwotę w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Wyrok sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że stanowisko burmistrza jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 17 ust. usta...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem