Nowa podstawa programowa

Trwająca reforma oświatowa niesie za sobą szereg wymagań i zmian, dotyczących organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019. Nauczyciele i dyrektorzy muszą przygotować się do realizacji nowej podstawy programowej, przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do placówki czy udziału w konkursie w celu uzyskania dotacji na nowych zasadach.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów placówek niepublicznych

W celu przygotowania personelu placówek edukacyjnych w zakresie nowej podstawy programowej ośrodki doskonalenia zawodowego organizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, podczas których omawiane są praktyczne rozwiązania wybranych problemów w funkcjonowaniu placówki niepublicznej. Szkolenia dla nauczycieli przybliżają przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019. Uczestnicy poznają także przykładowe środki stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. Udział w szkoleniu dla nauczycieli i dyrektorów pozwoli kadrze kierowniczej podejmować decyzje związane z organizacją nowego roku szkolnego, wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.


Ocena pracy nauczyciela po zmianach w przepisach

Nowa podstawa programowa zakłada, że nauczyciel ma obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. W myśl nowych przepisów z dniem 1 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany związane z obowiązkiem oceny pracy nauczyciela. Rozszerzony artykuł 6a Karty Nauczyciela stanowi, że oceny pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego będzie można dokonać w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

  •     nauczyciela,
  •     organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
  •     organu prowadzącego szkołę,
  •     rady szkoły,
  •     rady rodziców.

Ocena pracy nauczyciela powinna być dokonana w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dokonanie oceny i powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Zmieniono również skalę ocen pracy nauczyciela (ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna). Ponadto nowe stwierdzenia uogólniające będą niosły konsekwencje w zakresie awansu zawodowego, a także płac nauczycieli. Przykładowo: negatywna ocena pracy nauczyciela będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego, brakiem możliwości kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia i obligatoryjnym rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela.


Ujednolicone pensum nauczyciela

Nowa podstawa programowa w roku szkolnym 2018/2019 wprowadza również zmiany w zakresie określania pensum nauczyciela oraz zasad naliczania pensum łączonego. Dotąd ustalał je organ prowadzący, dlatego liczba godzin zajęć dydaktycznych, które mają obowiązek realizować nauczyciele, była różna w każdej placówce. Nowelizacja Karty Nauczyciela określa sztywno wymiar pensum nauczyciela. Od nowego roku szkolnego pensum nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagoga, doradcy zawodowego, z wyjątkiem nauczyciela zatrudnionego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wynosi 22 godziny tygodniowo, a pensum nauczyciela mającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyniesie 20 godzin tygodniowo. Nowa podstawa programowa wprowadza także obniżkę pensum nauczyciela niepełnosprawnego. Czas pracy osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.


Szkolenia dla nauczycieli – projektowanie pracy placówki niepublicznej na rok szkolny 2018/2019

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 kadra kierownicza powinna poznać zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji placówki oświatowej z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, formy zatrudniania pracowników pedagogicznych i zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów placówek niepublicznych przybliżają także nowe przepisy związane z realizacją awansu zawodowego w placówkach niepublicznych oraz najczęstsze problemy przedszkoli i szkół niepublicznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.