Redakcja
Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, nadzór pedagogiczny i zmiany prawne w oświacie
Redakcja

W nowym rozporządzeniu dotyczącym doskonalenia nauczycieli uwzględniono zmienione regulacje prawne co do tych właśnie placówek zawarte w przepisach art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe. Zobowiązuje ono publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do posiadania akredytacji, a jeśli placówki te są dopiero co utworzone, to do wstępnej akredytacji. Rozporządzenie uwzględnia też regulacje zawarte w przepisach art. 70a ust. 4–6 ustawy Karta Nauczyciela, a także w przepisach art. 8 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Należy tu wspomnieć także o przepisach art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 321 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i przepisów art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe, w którym mowa o zadaniach i kompetencjach kuratora oświaty.

Czytaj dalej
Ocena pracy nauczyciela a wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego
Redakcja

Rok 2019 jest czasem zmian w prawie oświatowym wynikających z opublikowanej 30 listopada 2018 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego. Z ustawą wiążą się także zmiany m.in. w dotacjach dla szkół i placówek czy ocenie pracy i awansu nauczycieli. Część wprowadzonych zmian została omówiona poniżej.

Czytaj dalej
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Redakcja

Wraz z ustawą z 22 listopada 2018 roku o zmianach w przepisach Prawa oświatowego wprowadzono wiele nowych rozwiązań. Wśród nich należy wymienić konieczność opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, możliwość bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych czy zapewnienia miejsca do spożywania posiłków przez uczniów. Zmiany w przepisach Prawa oświatowego dotyczą również organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych, egzaminów na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego czy procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli.

Czytaj dalej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce niepublicznej
Redakcja

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uregulowała kwestie związane z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w sektorze oświaty niepublicznej. O czym należy pamiętać, organizując pracę placówki zgodnie z najnowszymi przepisami? Jak realizować podstawę programową z myślą o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Czytaj dalej
Nowa podstawa programowa
Redakcja

Trwająca reforma oświatowa niesie za sobą szereg wymagań i zmian, dotyczących organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019. Nauczyciele i dyrektorzy muszą przygotować się do realizacji nowej podstawy programowej, przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do placówki czy udziału w konkursie w celu uzyskania dotacji na nowych zasadach.

Czytaj dalej
Dotacje, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – jakie wsparcie mogą otrzymać dzieci niepełnosprawne w szkole?
Redakcja

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacja w przedszkolach i szkołach, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, przysługuje wszystkim uczniom – również dzieciom niepełnosprawnym w szkole. W przypadku przedszkoli, w tym oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego zasady udzielania dotacji na uczniów niepełnosprawnych są wyszczególnione w przepisach.

W przypadku szkół ustawa nie wyodrębnia bezpośrednio zasad dotowania uczniów niepełnosprawnych, jednak z treści przepisów wynika, iż przy obliczaniu dotacji na tychże uczniów należy uwzględnić określone kryteria – wysokość subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne w szkole danego typu i rodzaju.

Czytaj dalej