Ocena pracy nauczyciela a wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Rok 2019 jest czasem zmian w prawie oświatowym wynikających z opublikowanej 30 listopada 2018 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego. Z ustawą wiążą się także zmiany m.in. w dotacjach dla szkół i placówek czy ocenie pracy i awansu nauczycieli. Część wprowadzonych zmian została omówiona poniżej.

Ocena pracy nauczycieli

Obowiązujące od 1 września 2018 r. przepisy wprowadziły zmiany w ocenie pracy nauczycieli. Poważną zmianą jest rozszerzenie skali ocen nauczyciela z dotychczasowej trójstopniowej do czterostopniowej. Regulacja art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) wymienia ocenę:

  • wyróżniającą;
  • bardzo dobrą;
  • dobrą;
  • negatywną.

Nową oceną jest ocena bardzo dobra. Jest to istotna zmiana, do tej pory bowiem Karta przewidywała jedynie dwie oceny pozytywne, czyli dobrą i wyróżniającą.

  1. Nowa jest również regulacja dotycząca terminów dokonywania ocen nauczycieli. Zgodnie z art. 6a ust. 1 Karty, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., oceny pracy nauczyciela dokonuje się:
  2. po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
  3. po zakończeniu dodatkowego stażu, odbywanego w przypadku, gdy nauczyciel nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed komisją;
  4. co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Awans nauczyciela

Z oceną pracy nauczyciela wiąże się kwestia awansu w szkole. Z wejściem nowych przepisów we wrześniu 2018 r. ścieżka do awansu znacznie się wydłuży. Ocena pracy nauczyciela będzie przeprowadzana po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, a następnie dyplomowanego. Ocena na nauczyciela mianowanego będzie mogła być przeprowadzona po trzech latach. Staż na stopień awansu kontraktowego ma trwać rok i dziewięć miesięcy, przy czym konieczny jest tutaj wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Z kolei staż na nauczyciela mianowanego można będzie odbyć po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Staż na nauczyciela dyplomowanego może zostać rozpoczęty po przepracowaniu w szkole przynajmniej czterech lat, od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy dyrektora szkoły

Do awansu zawodowego dyrektora szkoły na nauczyciela dyplomowanego nie jest konieczne odbycie stażu, ponieważ przepisy nie przewidują realizacji własnego planu zawodowego przez dyrektora. Wynika to z przepisu art. 9e ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z nią dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, gdy spełnia określone warunki. Oznacza to, że awans zawodowy dyrektora szkoły możliwy jest, jeśli nieprzerwanie pracował on na stanowisku dyrektora przez trzy lata. W przypadku, gdy nauczyciel posiadał stopień naukowy doktora są to co najmniej dwa lata. Dyrektor może ubiegać się o awans również, gdy posiada wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w czasie zajmowania swojego stanowiska. Co więcej, awans zawodowy dyrektora szkoły jest możliwy, jeśli upłynęły cztery lata od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego (w przypadku nauczyciela ze stopniem naukowym doktora to trzy lata).

Z kolei w przypadku, gdy nauczycielowi odbywającemu staż powierzono stanowisko dyrektora szkoły, do nieprzerwanego okresu stażu, czyli nieprzerwanego okresu stażu na stanowisku dyrektora wynoszącego przynajmniej trzy lata (lub dwa w przypadku nauczyciela posiadającego stopień doktora), zalicza się okres odbytego stażu, na podstawie przepisu art.9e ust.5 ustawy Karta Nauczyciela. Wymagane jest wówczas złożenie pisemnego sprawozdania, służącego jako podstawa do oceny dorobku zawodowego. Z kolei za okres pracy na stanowisku dyrektora wymagane jest przygotowanie sprawozdania obejmującego charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły w danym okresie z uwzględnieniem efektów kształcenia oraz wychowania. Jest to sytuacja, w której na okres trzyletni złożą się dwa okresy. 

Wyniki nadzoru pedagogicznego

Wyniki nadzoru pedagogicznego z ostatniego roku służą przygotowaniu nowego nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku. Wyniki nadzoru pedagogicznego wewnętrznego w szkole to wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz inne wnioski pochodzące z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły, jak kontrola wewnętrzna czy obserwacja zajęć edukacyjnych. Wyciąganie wniosków z wyników nadzoru pedagogicznego polega na poszukiwaniach przez radę pedagogiczną odpowiedzi na pytania takie jak, kto i w jakim czasie ma realizować dane zadania w oparciu o wniosek. Wyniki nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego przez dyrektora przekazywane są radzie pedagogicznej do 31 sierpnia w danym roku szkolnym. Następnie rada pedagogiczna na mocy uchwały przyjmuje do realizacji drogę wykorzystania tych wniosków w nadchodzącym roku szkolnym.

X Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

Zmiany prawa oświatowego,  kwestie takie jak awans zawodowy dyrektora szkoły, egzaminy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego czy sam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego zostaną omówione podczas X Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Spotkanie jest również okazją do zdobycia aktualnych informacji na temat kwestii z zakresu finansowania działalności placówek niepublicznych, czy szczególnych przypadków rozliczania dotacji, a także efektywnego wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.