Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, nadzór pedagogiczny i zmiany prawne w oświacie

W nowym rozporządzeniu dotyczącym doskonalenia nauczycieli uwzględniono zmienione regulacje prawne co do tych właśnie placówek zawarte w przepisach art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe. Zobowiązuje ono publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do posiadania akredytacji, a jeśli placówki te są dopiero co utworzone, to do wstępnej akredytacji. Rozporządzenie uwzględnia też regulacje zawarte w przepisach art. 70a ust. 4–6 ustawy Karta Nauczyciela, a także w przepisach art. 8 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Należy tu wspomnieć także o przepisach art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 321 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i przepisów art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe, w którym mowa o zadaniach i kompetencjach kuratora oświaty.

Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczyciela a akredytacja

Część rozwiązań dotyczących funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli pozostało bez zmian. Zachowano m.in. rozwiązania w zakresie obowiązków organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, dotyczących nadawania statutu i zapewniania środków finansowych na jej utrzymanie, oraz zapewnienie środków finansowych na organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych i zatwierdzania planów pracy niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (a także publicznych).

Zmiany zaszły natomiast w kwestii warunków tworzenia i likwidacji tychże placówek. Warunkiem funkcjonowania każdej placówki kształcenia nauczycieli jest uzyskanie wstępnej akredytacji. O akredytację mogą ubiegać się placówki, które prowadzą działalność zgodną z przepisami, organizują i prowadzą formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, które zaspokajają potrzeby nauczycieli, szkół i placówek oraz sprzyjają rozwojowi tych podmiotów. Jeśli plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia, również może ona ubiegać się o akredytację. Dotyczy to również placówek wykorzystujących zasoby własne oraz ze środowiska na rzecz rozwoju, tych, które opracowały i stosowały system zapewniania jakości oraz doskonalą go. Wniosek o akredytację może złożyć także placówka, która zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia ją do realizacji form doskonalenia zawodowego przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków. Konieczne jest też zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Akredytacja może zostać uzyskana przez placówki doskonalenia, których statut jest zgodny z obowiązującym prawem. Oznacza to, że plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli wraz ze sprawozdaniem powinien być zgodny z przepisami prawa dotyczącymi tychże placówek, podobnie jak kursy kwalifikacyjne czy formy doskonalenia zawodowego. By otrzymać akredytację nie można również prowadzić ani uczestniczyć w prowadzeniu form kształcenia i doskonalenia, do których nie ma się uprawnień. Akredytację otrzyma także placówka, która organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek. Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli powinien uwzględniać wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół oraz placówek korzystających z oferty tychże placówek. Akredytację uzyska również placówka, która wykorzystuje zasoby własne oraz środowiska lokalnego na rzecz rozwoju oraz opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Placówka doskonalenia nauczycieli musi też zapewniać bezpieczne oraz higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są one prowadzone, zapewniać nowoczesną bazę dydaktyczną, prowadzić działalność informacyjną i upowszechniać problematykę doskonalenia nauczycieli.

Karta nauczyciela

Nowelizacja Karty nauczyciela zostanie wprowadzona 1 września 2019 roku, a wraz z nią w życie wejdą zmiany dotyczące m.in. podwyżek dla nauczycieli oraz nowych świadczeń. Nowa Karta nauczyciela przewiduje świadczenia dla nauczycieli stażystów, którzy odbywają staż na nauczyciela kontraktowego. Będzie ono wynosiło 1000 złotych i zostanie wypłacane dwukrotnie podczas stażu, czyli do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz do 30 września kolejnego roku. Karta nauczyciela zakłada także, że od września 2020 roku dodatek za wyróżniającą pracę otrzymają nauczyciele kontraktowi i mianowani. Dodatek ten będzie przyznawany za wyróżniającą ocenę pracy, a warunkiem otrzymania go będzie realizacja stażu na wyższy stopień awansu, ponieważ tylko wtedy dodatek będzie przysługiwał. Projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada także podwyżkę dla nauczycieli, od 30 września 2019 roku z wyrównaniem od 1 września 2019 roku. Średnie wynagrodzenia od stycznia 2019 roku w czasie od 1 września do 31 grudnia 2019 roku mają wzrosnąć o 5 procent. Co więcej, od stycznia 2020 roku obowiązkiem będzie coroczne uchwalanie przez organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego m.in. wysokość dodatków przyznawanych do wynagrodzenia.

Nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej

Karta nauczyciela uwzględnia również kwestię nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych oraz publicznych. Głównym punktem zmiany ma być doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie działania dyrektora i nauczycieli będą podporządkowane jakościowemu progresowi. Nadzór pedagogiczny w szkołach niepublicznych obejmuje formy takie jak: ewaluacja, kontrola, wspomagania oraz monitorowanie. Wymaga on realizacji według precyzyjnie ustalonego planu, ponieważ tylko wtedy może przynieść zadowalające rezultaty. Ponadto nowe wymogi prawne wskazują, że nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej powinien zostać opracowany na podstawie wniosków wynikających z poprzedniego nadzoru oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

Zatrudnienie nauczycieli

Zmiany wprowadzono również w kwestii, jaką jest zatrudnienie nauczycieli. Stosunek pracy nawiązuje się z nauczycielem w szkole (chyba że zespół szkół powołany jest jako jednostka organizacyjna, wówczas w tymże zespole szkół) na podstawie umowy o pracę bądź mianowania. Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony dwóch lat szkolnych. Tacy nauczyciele mają objąć staż wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego wiąże się z kolei z zawarciem z nim umowy na czas nieokreślony. W przypadkach uzasadnionych potrzeb szkoły możliwe jest zawarcie stosunku pracy szkoły z osobą posiadającą właściwy poziom wykształcenia, która nie posiada przygotowania pedagogicznego. Konieczne jest jednak w tym przypadku zobowiązanie się tej osoby do zdobycia przygotowania pedagogicznego podczas odbywania stażu.

Więcej wartościowych informacji na temat Karty nauczyciela i wiążących się z nią zmian, dotyczących m.in. kwestii takich jak zatrudnienie nauczycieli zostanie przedstawionych na X Ogólnopolskim Kongresie dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Podczas spotkania omówione zostaną również następujące zagadnienia: plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej oraz inne ważne kwestie dotyczące placówek niepublicznych.