Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce niepublicznej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uregulowała kwestie związane z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w sektorze oświaty niepublicznej. O czym należy pamiętać, organizując pracę placówki zgodnie z najnowszymi przepisami? Jak realizować podstawę programową z myślą o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niepublicznych przedszkolach i szkołach

Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe mają obowiązek organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na warunkach określonych w art. 127 ustawy Prawo oświatowe oraz w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu m.in.:

  •     obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  •     zajęcia rewalidacyjne,
  •     pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest dla ucznia niepełnosprawnego według zaleceń określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest niepełnosprawnym uczniom w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, określając je mianem zajęć specjalistycznych. Godzinowy wymiar tychże zajęć musi zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowywanym dla każdego niepełnosprawnego ucznia. Decyzję o wymiarze godzinowym pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmuje dyrektor szkoły, natomiast o formie, sposobach i okresie udzielania pomocy decyduje zespół.


Realizacja podstawy programowej przez ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, obejmuje kształcenie specjalne, które wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki. Realizacja podstawy programowej może odbywać się w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dostosowanych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu i szkole odbywa się według treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, przewidzianej dla danego ucznia w rozporządzeniu MEN i wzbogaconej o zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizuje tę samą podstawę programową co uczeń z normą intelektualną. Kształci się w zakresie tych samych przedmiotów co pozostali uczniowie oddziału, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami oraz zgodnie z dostosowanymi treściami programowymi. Innym wymogom podlega praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.


Jakie zmiany w prawie oświatowym czekają nauczycieli i dyrektorów placówek niepublicznych?

Ustawa z dnia z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Część zmian w prawie oświatowym obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., a część  od 1 września 2018 r.

By zapewnić odpowiednią jakość procesu nauczania, w Karcie Nauczyciela uregulowano sposób zatrudniania w jednostkach sytemu oświaty nauczycieli zatrudnionych w:

  •     publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  •     przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  •     publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Jeśli chodzi o nauczycieli szkół niepublicznych, to dotyczą ich także zmiany w prawie oświatowym związane z awansem zawodowym oraz oceną pracy, obowiązujące od 1 września 2018 r. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zakłada, że oceny pracy nauczyciela dokonuje się okresowo:

  •     po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
  •     po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w Karcie Nauczyciela,
  •     co 3 lata pracy w szkole od daty uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Realizacja podstawy programowej w dobie reformy oświaty

Nadchodzące zmiany w prawie oświatowym zakładają, że nauczycieli tych należy zatrudniać na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Uniemożliwi to zatrudnianie wykwalifikowanej kadry na podstawie umów cywilnoprawnych. Kolejne zmiany w prawie oświatowym dotyczą przepisu regulującego prawo nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, a także na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Zdaniem ustawodawcy powyższe zmiany w prawie oświatowym przyczynią się do zapewnienia uczniom bardziej stabilnych warunków nauczania i planowej realizacji podstawy programowej, dzięki zminimalizowaniu zmian kadry nauczycielskiej, wynikających z uprawienia do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.