Zmiany w przepisach prawa oświatowego

Wraz z ustawą z 22 listopada 2018 roku o zmianach w przepisach Prawa oświatowego wprowadzono wiele nowych rozwiązań. Wśród nich należy wymienić konieczność opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, możliwość bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych czy zapewnienia miejsca do spożywania posiłków przez uczniów. Zmiany w przepisach Prawa oświatowego dotyczą również organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych, egzaminów na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego czy procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli.

Finansowanie zadań oświatowych a kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Wprowadzono nowe zasady wydatkowania dotacji na uczniów oraz wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, a także na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach. Finansowanie zadań oświatowych zostało określone w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia dotacja przekazana na uczniów oraz wychowanków z orzeczeniami nie może być wykorzystana inaczej niż na pokrycie wydatków dotyczących organizacji kształcenia specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Zmiany dotyczące finansowania zadań oświatowych wskazują również, że otrzymana dotacja na kształcenie uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na kształcenie specjalne. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dotowanych przedszkoli, szkół i placówek. Niezastosowanie się do tych przepisów określających finansowanie zadań oświatowych wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji na kształcenie uczniów niepełnosprawnych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja na kształcenie uczniów niepełnosprawnych nie może zostać wykorzystana w celu opłacenia mediów takich jak prąd czy woda, częściowe opłacenie administracji dyrekcji czy obsługi oraz remontu klas i łazienek. Nie można wykorzystać jej również w celu zakupu i wyposażenia placu zabaw lub do opłacenia etatu świetlicy.

X Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego, w tym kwestie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych, czy nowe procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli zostaną omówione podczas X Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Spotkanie to jest również okazją do poznania aktualnych informacji dotyczących najbardziej problematycznych kwestii finansowania działalności placówek niepublicznych, w tym dotowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w zgodzie z zapisami art. 35 dotyczącymi finansowania zadań oświatowych.